ПАТОАНАТОМИЯ

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години. Благодарение на фундаменталния труд на Джовани Моргани е поставено ново начало в медицината – изследват се починалите болни, за да се разкрива причината за тяхната болест и смърт.

Последните 50 години бележат значителен напредък в медицината (много повече отколкото в предишните 500 г.) и в частност – в патологията. Навлизането на цитологичните, хистохимичните, имунологичните и молекулярно-генетичните методи на изследване, както и ендоскопската техника за вземане на биопсии са революционни във всяко отношение и са в основата и на днешните методи за диагностика. Те превръщат окончателно патологията в клинична дисциплина с особено значение и множество подразделения.

• Цитопатология – изучава същността на болестните изменения в клетките.
• Хистопатология – изучава същността на болестните изменения в тъканите.
• Патологична анатомия (патоанатомия) – изучава същността на болестните изменения в органите.
• Патологична физиология (патофизиология) – изучава същността на процесите, които протичат в болния организъм.
• Патологична генетика (патогенетика) – изучава същността на нарушенията, които настъпват при възпроизвеждането, предаването и реализирането на наследствената информация.
• Имунопатология – изучава същността на отклоненията от нормалната дейност на имунната система.
• Тератология – изучава аномалиите, възникващи по време на вътреутробното развитие на човешкия зародиш.

ПАТОАНАТОМИЯ

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ
ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ

Меню